Bảng khảo sát mức độ trường thành
quản trị nguồn vốn của doanh nghiệp

chevron_left
chevron_right
Một số câu trả lời còn trống. Vui lòng điền vào tất cả các trường để gửi khảo sát của doanh nghiệp.

Thông tin trước khi bắt đầu

Techcombank, cùng với sự tư vấn của PwC Việt Nam, phát triển bảng khảo sát đánh giá mức độ phát triển của doanh nghiệp về Quản trị dòng tiền và nguồn vốn, từ đó xác định những cơ hội Techcombank và các đối tác có thể cung cấp những giải pháp giúp doanh nghiệp cải thiện các quy trình này. Những thông tin phản hồi của Quý doanh nghiệp được Techcombank và đối tác cam kết bảo mật và chỉ sử dụng cho việc xây dựng giải pháp phục vụ cho doanh nghiệp.


Bảng khảo sát gồm 25 câu hỏi, chia làm 6 phần:
1. Khung quản trị nguồn vốn
2. Con người và tổ chức
3. Quản lý dòng tiền và thanh khoản
4. Quản lý nguồn vốn vay
5. Quản trị rủi ro
6. Số hoá và công nghệ

 


Thông tin doanh nghiệp

6. Tiêu chí quan trọng nhất để lựa chọn ngân hàng chính của doanh nghiệp (chọn đủ 3 lựa chọn)
Vui lòng chọn đủ 3 lựa chọn

Vui lòng nêu rõ tiêu chí khác

1. Khung quản trị nguồn vốn

1. Khung quản trị nguồn vốn
2. Các cam kết trong thỏa thuận vay vốn được giám sát ở mức độ nào?
3. Các mối quan hệ ngân hàng được quản lý ở mức độ nào?
4. Doanh nghiệp đánh giá mức độ hợp lý của các thỏa thuận dịch vụ của các ngân hàng đang sử dụng như thế nào?
5. Hiện tại, nhu cầu sử dụng ngân hàng giao dịch tại doanh nghiệp nằm ở mức độ nào?
6. Doanh nghiệp quản lý phí ngân hàng và đăng ký sử dụng dịch vụ ngân hàng như thế nào?

2. Con người và tổ chức

1. Ai (vị trí, bộ phận nào) là người thực hiện các giao dịch nguồn vốn (điều chuyển vốn giữa các tài khoản, vay vốn, giao dịch ngoại hối...) trong doanh nghiệp?
2. Doanh nghiệp phân công trách nhiệm giữa bộ phận Giao dịch thị trường (front office) và bộ phận Vận hành (back office) như thế nào?

3. Quản lý dòng tiền thanh khoản

1. Số dư tiền mặt của Doanh nghiệp được hiển thị ở mức độ nào?
2. Doanh nghiệp phân công trách nhiệm giữa bộ phận Giao dịch thị trường (front office) và bộ phận Vận hành (back office) như thế nào?
3. Doanh nghiệp đầu tư các khoản thặng dư tiền như thế nào và có chính sách quản lý đầu tư không?
4. Việc tự động hóa các giao dịch thanh toán tại doanh nghiệp đang được thực hiện như thế nào?
5. Doanh nghiệp có đang áp dụng thanh toán theo chu kỳ và tần suất thanh toán như thế nào?
6. Việc hạch toán kế toán các giao dịch tại doanh nghiệp được tự động hóa ở mức độ nào?
7. Mức độ thường xuyên thực hiện dự báo dòng tiền của Doanh nghiệp?
8. Doanh nghiệp lập dự báo dòng tiền như thế nào?
9. Doanh nghiệp phân tích sự chênh lệch giữa dự báo và thực tế để xác thực mức độ chính xác của công tác dự báo dòng tiền như thế nào?

4. Quản lý nguồn vốn vay

1. Mức độ đa dạng của Nguồn vốn tại Doanh nghiệp như thế nào?
2. Doanh nghiệp đang theo dõi việc sử dụng hạn mức tín dụng như thế nào?
3. Doanh nghiệp thực hiện các khoản vay nội bộ với các doanh nghiệp liên kết hoặc cổ đông như thế nào?
4. Doanh nghiệp đang quản lý vốn lưu động như thế nào?

5. Quản trị rủi ro

1. Doanh nghiệp nhận các báo giá về tỷ giá như thế nào?
2. Doanh nghiệp nhận các báo giá về lãi suất như thế nào?

6. Số hóa và công nghệ

1. Doanh nghiệp có quan tâm đến hệ thống Quản trị nguồn vốn (TMS) chuyên biệt không?
2. Doanh nghiệp nhận các báo giá về lãi suất như thế nào?

* Vui lòng nhập reCAPTCHA

Kết quả khảo sát mức độ trưởng thành quản trị nguồn vốn của doanh nghiệp

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ
ĐIỂM ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TRƯỞNG THÀNH QUẢN TRỊ NGUỒN VỐN
Mức độ hoàn thiện mục tiêu

 

Các điểm nằm dưới mức trung bình được biểu thị bằng màu đỏ, các điểm nằm trên mức trung bình được biểu thị bằng màu xanh lá.


* Bảng khảo sát mức độ trưởng thành quản trị nguồn vốn của doanh nghiệp được tính trên thang điểm từ 1 đến 5.

Bạn còn thắc mắc? Hãy để chuyên viên tư vấn của chúng tôi hỗ trợ bạn