Dịch vụ thu hộ

Mạng lưới rộng lớn - Dịch vụ chuyên nghiệp

Các dịch vụ thu hộ

Thu hộ qua tài khoản định danh

Là dịch vụ Techcombank cung cấp cho KHTC mà tại đó, Techcombank thu hộ theo ủy nhiệm của KHTC vào một TKTT (TK chuyên thu) thông qua giải pháp công nghệ số liên kết giữa TK chuyên thu của KHTC mở tại TCB với tập hợp các TK định danh. Trong đó:

  • TK chuyên thu: là TKTT của KHTC mở tại Techcombank để nhận các khoản tiền về từ Bên Thanh Toán khi sử dụng dịch vụ thu hộ qua TK định danh.

  • TK định danh: là các tiểu khoản của TK chuyên thu được tạo ra theo cấu trúc số tài khoản thống nhất giữa Techcombank & KHTC, nhằm quản lý các khoản tiền thanh toán do Bên Thanh Toán chuyển vào TK chuyên thu

Thu hộ tiền mặt tại quầy Techcombank

Là dịch vụ mà khách hàng tổ chức ủy nhiệm cho Techcombank thu hộ tiền mặt cho các khoản phải thu của KHTC từ Người nộp tiền tại quầy giao dịch của Techcombank

Thu hộ tiền mặt tại địa điểm khách hàng chỉ định

Là dịch vụ mà khách hàng tổ chức ủy nhiệm cho Techcombank thu hộ tiền mặt cho các khoản phải thu của KHTC từ Người nộp tiền tại địa điểm khách hàng chỉ định

Thu hộ tiền mặt qua quầy giao dịch của Đối tác

Là dịch vụ Techcombank cung cấp cho KHTC có nhu cầu thu tiền mặt từ Người nộp tiền; thông qua mạng lưới và quầy giao dịch của Đối tác có ký kết hợp tác với Techcombank

Thu hộ qua phương tiện chấp nhận thẻ POS

Là dịch vụ thu hộ qua Thiết bị thanh toán chấp nhận thẻ mà Techcombank cung cấp cho Khách hàng (ĐVCNT)

Thu hộ qua Cổng thanh toán chấp nhận thẻ - Payment Gateway

Cần trợ giúp, hãy liên hệ với chúng tôi!