Chiết khấu có truy đòi bộ chứng từ nhờ thu xuất khẩu

Đáp ứng nhanh nhu cầu vốn của khách hàng

chevron_left
chevron_right

Chiết khấu chứng từ nhờ thu xuất khẩu

Theo yêu cầu của Khách hàng, Techcombank ứng tiền cho Khách hàng trên cơ sở Bộ chứng từ Nhờ thu xuất khẩu vào trước hoặc cùng ngày đến hạn thanh toán của bộ chứng từ

Thông tin liên hệ

Bạn cần thêm thông tin, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ