Quyền chọn hàng hóa

Linh hoạt - Tiện ích

chevron_left
chevron_right

Quyền chọn hàng hóa

  1. Là thỏa thuận trong đó người mua quyền chọn được quyền Mua/Bán (nhưng không kèm theo nghĩa vụ) một lượng hàng hóa nhất định tại một mức giá cụ thể trong khoảng thời gian xác định.
  2. Khách hàng phải trả phí mua quyền chọn để được bảo hiểm giá.

Điều kiện đối với doanh nghiệp và hồ sơ đăng ký

Cần trợ giúp, hãy liên hệ với chúng tôi!