Nhờ thu nhập khẩu

Nhờ thu nhập khẩu

Chính xác - Thuận tiện - Nhanh chóng
Giảm thiểu rủi ro và chi phí

Chính xác - Thuận tiện - Nhanh chóng
Giảm thiểu rủi ro và chi phí

chevron_left
chevron_right

Nhờ thu nhập khẩu

  1. Nhờ thu kèm chứng từ là phương thức thanh toán trong đó Nhà xuất khẩu ủy thác cho ngân hàng thu hộ tiền từ Khách hàng (Nhà nhập khẩu) căn cứ vào Bộ chứng từ giao hàng, trên cơ sở Khách hàng thanh toán/ chấp nhận hối phiếu.
  2. Techcombank sẽ trao bộ chứng từ gửi hàng cho Khách hàng để nhận hàng

Các hình thức nhờ thu nhập khẩu

  • Nhờ thu trả ngay D/P (Documentary against Payment): Ngân hàng thu hộ giao Bộ chứng từ cho Khách hàng (Người mua hàng) khi Khách hàng trả tiền
  • Nhờ thu trả chậm D/A (Documentary against Acceptance): Ngân hàng thu hộ chỉ giao Bộ chứng từ cho Khách hàng (Người mua hàng) khi Khách hàng cam kết thanh toán khi đến hạn
  • Nhờ thu trả ngay D/P (Documentary against Payment): Ngân hàng thu hộ giao Bộ chứng từ cho Khách hàng (Người mua hàng) khi Khách hàng trả tiền
  • Nhờ thu trả chậm D/A (Documentary against Acceptance): Ngân hàng thu hộ chỉ giao Bộ chứng từ cho Khách hàng (Người mua hàng) khi Khách hàng cam kết thanh toán khi đến hạn

Thông tin liên hệ

Bạn cần thêm thông tin, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ