Chương 1

Tầm nhìn của Tech

Đội ngũ hơn 12,3 nghìn nhân viên tài năng của Techcombank tiếp tục thực hiện chiến lược khách hàng là trọng tâm, tập trung thực thi các hoạt động của Ngân hàng xoay quanh lợi ích cao nhất của khách hàng.”

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Hồ Hùng Anh

Arrow right
CEO
Chương 1

Tầm nhìn của Tech

“Sức mạnh từ mô hình kinh doanh của Ngân hàng cho phép chúng tôi tích lũy và đẩy mạnh đầu tư vào chiến lược chuyển đổi số trên ba trụ cột chính - Nhân tài, Số hóa và Dữ liệu.”

CEO

Jens Lottner

Arrow right
CEO
background

Copyright © 2022 owned by Vietnam Technological and Commercial Joint-stock Bank (Techcombank)

Download PDF Download PDF