Chương 2 - Câu chuyện của Tech

Cơ cấu cổ đông

shareholder structure image

Cổ phần

Tổng số cổ phần đang lưu hành của Techcombank tại ngày 31 tháng 12 năm 2022 là 3.517.238.514 cổ phần (tương đương với vốn điều lệ 35.172.385.140.000 đồng), trong đó:

  • Tổng số cổ phần đang lưu hành 3.517.238.514
  • Số cổ phiếu quỹ 0
  • Số cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng 628.359.926
  • Số cổ phần chuyển nhượng tự do 2.888.878.588

Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu (tại ngày 31/12/2022)

3.517.238.514

Tổng số cổ phần đang lưu hành

Cổ đông lớn, cổ đông nhỏ

Cổ đông lớn, cổ đông nhỏ

14,9%

Cổ đông lớn

85,1%

Các cổ đông còn lại

Cổ đông tổ chức và cổ đông cá nhân

Cổ đông tổ chức và cổ đông cá nhân

47,0%

Cổ đông tổ chức

53,0%

Cổ đông cá nhân

Cổ đông trong nước và cổ đông nước ngoài

Cổ đông trong nước và cổ đông nước ngoài

77,5%

Cổ đông trong nước

22,5%

Cổ đông nước ngoài

Copyright © 2022 owned by Vietnam Technological and Commercial Joint-stock Bank (Techcombank)

Download PDF Download PDF