Hero background

Chương 2 - Câu chuyện của Tech

Chặng đường lịch sử

Năm 1993 khi Techcombank được thành lập, Việt Nam vừa mới trải qua công cuộc Đổi Mới. Cũng như nền kinh tế Việt Nam, Techcombank đã trải qua 29 năm với nhiều giai đoạn phát triển thần tốc. Nhìn chung nền kinh tế trong nước cũng như ngành tài chính ngân hàng vẫn còn non trẻ, thị trường tài chính Việt Nam vì vậy được dự báo sẽ còn rất nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai, đặc biệt là thông qua ngân hàng số.

History and milestone

Copyright © 2022 owned by Vietnam Technological and Commercial Joint-stock Bank (Techcombank)

Download PDF Download PDF