Cách tính lợi nhuận khi bán lại

Lợi nhuận của bạn khi bán lại CCTG Bảo Lộc sẽ phụ thuộc vào thoả thuận với bên mua, tính theo thời gian đã nắm giữ.
 

Vui lòng tham khảo dưới đây cách tính lợi nhuận và lợi suất giao dịch trung bình hiện tại trên thị trường.
 

 Trong vòng 3 tháng đầu
Các mức lợi suất trung bình tham khảo:

Thời gian nắm giữ

Lợi suất trung bình (%/năm)

Dưới 5 ngày

2.10%

5 ngày đến dưới 15 ngày

2.30%

15 ngày đến dưới 1 tháng

2.60%

1 tháng đến dưới 2 tháng

3.00%

2 tháng đến dưới 3 tháng

3.00%

3 tháng

3.30%


 Sau 3 tháng

Nhận thêm lợi nhuận trên số ngày đã nắm giữ sau 3 tháng, tính theo lãi suất của từng CCTG.