No.

Dịch vụ Mức phí

1

Phí phát hành tài khoản thấu chi MyCash lần đầu

Miễn phí

2

Phí duy trì tài khoản thường niên

Miễn phí

3

Phí chuyển khoản đi qua tài khoản ngoài Techcombank

Miễn phí

4

Phí khôi phục số dư tài khoản thanh toán

Miễn phí

5

Phí phát hành thẻ Visa Debit MyCash lần đầu

Miễn phí

6

Phí thường niên thẻ Visa Debit MyCash

Miễn phí

7

Phí phát hành lại thẻ Visa Debit MyCash (*)

50.000 VND/thẻ

8

Phí giao dịch ngoại tệ (*) 

Theo chính sách hiện tại của thẻ ghi nợ quốc tế của Techcombank

9

Phí giao dịch nội tệ ở nước ngoài (áp dụng cho các giao dịch bằng VND được thực hiện tại các đơn vị bán hàng có mã nước khác Việt Nam căn cứ trên thông tin Ngân hàng thanh toán gửi về cho Techcombank) (*)   Theo chính sách hiện tại của thẻ ghi nợ quốc tế của Techcombank

10

Phí giao dịch ngoại tệ (Áp dụng cho các giao dịch khác VND) Theo chính sách hiện tại của thẻ ghi nợ quốc tế của Techcombank
11

Phí tra soát khiếu nại (nếu Khách hàng khiếu nại không đúng)

80.000 VND/lần
12

Phí cấp bản sao kê theo yêu cầu

80.000 VND/lần
13

Phí cấp bản sao hóa đơn giao dịch

80.000 VND/lần
14

Lãi chậm trả trên dư nợ lãi chuyển quá hạn

10%/năm 

15

Lãi quá hạn trên dư nợ gốc chuyển quá hạn đến ngày 60

100% lãi trong hạn

16

Lãi quá hạn trên dư nợ gốc chuyển quá hạn từ ngày 61

150% lãi trong hạn

 

 

  • Các phí có dấu (*) thuộc đối tượng miễn VAT, các phí còn lại đã bao gồm VAT
  • Các giao dịch ngoại tệ được chuyển đổi sang đồng Việt Nam (VND) theo tỷ giá của Tổ chức thẻ quốc tế (TCTQT) vào ngày xử lý giao dịch của TCTQT