1.     NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN LỢI ÍCH CỦA TCB (TRONG GIAO DỊCH TÍN DỤNG)

Bao gồm (nhưng không giới hạn) các đối tượng (là cá nhân) sau đây:

STT

KHCN là Người có liên quan lợi ích của TCB (trong giao dịch tín dụng) khi:

1

Đang sở hữu vốn tại TCB

 

1.1 Khách hàng sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông tại TCB

1.2 Người thân của Khách hàng đang sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông tại TCB

2

Đang được Ủy quyền từ tổ chức/ cá nhân đang sở hữu vốn tại TCB

 

2.1 Từ tổ chức/ cá nhân đang có sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông tại TCB

2.2 Từ cá nhân là người thân – với người thân đang sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông tại tại TCB

3

Đang là Người quản lý, Người điều hành, Kiểm soát, đại diện tại TCB

 

3.1 Khách hàng đang là người quản lý của TCB (Chủ tịch/ thành viên Hội đồng Quản trị/ Tổng Giám đốc)

3.2 Khách hàng là cổ đông sáng lập của TCB

3.3 Khách hàng đang là cổ đông lớn của TCB

3.4 Khách hàng đang là người điều hành của TCB (Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc chi nhánh và các chức danh tương đương)

3.5 Khách hàng đang là Thành viên Ban kiểm soát của TCB

3.6 Khách hàng đang là Thành viên Ban kiểm toán nội bộ của TCB

3.7 Khách hàng đang là Người đại diện theo pháp luật/ người được ủy quyền công bố thông tin của TCB

3.8 Khách hàng đang là Cá nhân được ủy quyền đại diện cho TCB

4

Đang có người thân là Người quản lý, Người điều hành, Kiểm soát đại diện tại TCB

 

4.1 Người thân của Khách hàng đang là người quản lý của TCB (Chủ tịch/ thành viên Hội đồng Quản trị/ Tổng Giám đốc)

4.2 Người thân của Khách hàng là cổ đông sáng lập của TCB

4.3 Người thân của Khách hàng đang là là cổ đông lớn của TCB

4.4 Người thân của Khách hàng đang là người điều hành của TCB (Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc,Kế toán trưởng,Giám đốc CN và các chức danh tương đương)

4.5 Người thân của Khách hàng đang là Thành viên Ban kiểm soát của TCB

4.6 Người thân của Khách hàng đang là Thành viên Ban kiểm toán nội bộ của TCB

4.7 Người thân của Khách hàng đang là Người đại diện theo pháp luật/ người được ủy quyền công bố thông tin của TCB

4.8 Người thân của Khách hàng đang là Cá nhân được ủy quyền đại diện cho TCB

5

Đang làm việc tại TCB

 

5.1 Khách hàng đang là Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng, Trưởng phòng tài chính kế toán, người phụ trách kế toán của TCB

5.2 Khách hàng đang là người thẩm định, xét duyệt cấp tín dụng tại TCB

6

Việc làm của khách hàng đang có ảnh hưởng tại TCB

 

6.1 Khách hàng đang là kiểm toán viên đang kiểm toán TCB      

6.2 Khách hàng đang là thanh tra viên đang thanh tra TCB

2.     NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA KHÁCH HÀNG (VỚI KHÁCH HÀNG LÀ CÁ NHÂN)

2.1       Trường hợp Giao dịch của Khách hàng là Giao dịch cấp tín dụng:

Người có liên quan của Khách hàng (với Khách hàng là cá nhân) bao gồm tổ chức/ cá nhân có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với Khách hàng đó – tuân thủ theo quy định tại Khoản 14 Điều 3 Thông tư 22/2019/TT-NHNN quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, bao gồm:

STT

Người có liên quan là:

1

Người thân* của Khách hàng

2

Công ty hoặc tổ chức tín dụng (TCTD) mà Khách hàng đang có sở hữu: từ 5% vốn điều lệ trở lên; hoặc từ 5% vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên

3

Công ty con mà Khách hàng là người quản lý, thành viên Ban kiểm soát của công ty mẹ hoặc TCTD mẹ

4

Công ty con mà Khách hàng có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý, thành viên Ban kiểm soát của công ty mẹ hoặc tổ chức tín dụng mẹ

5

Công ty hoặc TCTD mà Khách hàng là người quản lý, thành viên Ban kiểm soát

6

Công ty hoặc tổ chức tín dụng mà Khách hàng là người thân* của (cá nhân là) thành viên góp vốn hoặc cổ đông sở hữu từ 5% vốn điều lệ  trở lên; hoặc từ 5% vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên (của công ty hoặc tổ chức tín dụng đó)

7

Công ty hoặc TCTD mà Khách hàng là: (i) người thân* của (cá nhân là) người quản lý (của công ty hoặc TCTD đó); hoặc người thân của (cá nhân là) thành viên Ban kiểm soát (của công ty hoặc TCTD đó)

8

Tổ chức, cá nhân ủy quyền cho Khách hàng làm đại diện phần vốn góp, cổ phần (của tổ chức/ cá nhân đó)

9

Cá nhân cùng với Khách hàng được một tổ chức ủy quyền đại diện phần vốn góp, cổ phần (của tổ chức này) tại một tổ chức khác

10

Cá nhân/ tổ chức được Khách hàng ủy quyền đại diện phần vốn góp, cổ phần (của Khách hàng) tại tổ chức khác

2.2       Trường hợp Giao dịch của Khách hàng là Giao dịch khác:

Người có liên quan của Khách hàng (với Khách hàng là cá nhân) bao gồm tổ chức/ cá nhân có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với Khách hàng đó theo quy định tại khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp, bao gồm:

STT

Người có liên quan là:

1

Doanh nghiệp/ công ty - mà Khách hàng đang là người quản lý**

2

Doanh nghiệp/ công ty - mà Khách hàng đang là thành viên, cổ đông sở hữu phần vốn góp hay cổ phần chi phối

3

Doanh nghiệp/ công ty - mà Khách hàng đang được ủy quyền đại diện cho Doanh nghiệp/ công ty đó

4

Doanh nghiệp/ công ty - mà (cá nhân là) người thân* của Khách hàng đang là người quản lý**; và Người thân của Khách hàng (theo trường hợp này)

5

Doanh nghiệp/ công ty – mà (cá nhân là) người thân* của Khách hàng đang là thành viên, cổ đông sở hữu phần vốn góp hay cổ phần chi phối; và Người thân của Khách hàng (theo trường hợp này)

6

Doanh nghiệp/ công ty - mà Khách hàng đang được ủy quyền đại diện cho Người quản lý (của Doanh ngiệp/ công ty đó); và Người quản lý của Doanh nghiệp/ công ty (theo trường hợp này)

3.     GIẢI THÍCH:

- Với * Người thân của Khách hàng bao gồm: vợ, chồng, cha, mẹ, con (bao gồm cả cha nuôi, mẹ nuôi, con nuôi, bố chồng (bố vợ), mẹ chồng (mẹ vợ), con dâu (con rể), bố dượng, mẹ kế, con riêng của vợ hoặc chồng), anh ruột, chị ruột, em ruột (bao gồm cả anh, chị, em cùng mẹ khác cha hoặc cùng cha khác mẹ), anh rể, chị dâu, em dâu, em rể của Khách hàng
Với ** Người quản lý (của doanh nghiệp/ công ty) bao gồm:
- Chủ doanh nghiệp Tư nhân,
- Thành viên hợp danh,
- Chủ tịch Công ty/ Chủ tịch Hội đồng thành viên/ thành viên Hội đồng thành viên,
- Chủ tịch Hội đồng quản trị/ thành viên Hội đồng quản trị
- Giám đốc hoặc Tổng giám đốc
- Người giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh daonh nghiệp/công ty ký kết giao dịch của công ty theo quy định tại Điều lệ doanh nghiệp công ty