TOP UP là sản phẩm cho vay dựa trên số tiền khách hàng đã trả trên khoản vay đang có của khách hàng tại ngân hàng.

NHỮNG ĐIỂM MỚI CẢI TIẾN TRONG SẢN PHẨM TOP UPdành cho khách hàng ưu tiên của Techcombank từ 03/03/2014

-  Nếu khoản vay cũ của Khách hàng đến thời điểm tham gia sản phẩm TopUP ≤ 24 tháng: khách hàng không cần nộp hồ sơ mới, sử dung lai HS của khoản vay trước đó của KH
-  Khách hàng đã có 1 khoản tiêu dùng khác trước đó tại ngân hàng Techcombank thì vẫn được vay theo SP vay tiêu dùng thế chấp theo TopUP.

-  hách hàng được phê duyệt vay lại F1 (vay thấu chi có TSĐB) theo TopUp khi đã có một khoản F1 trước đó với điều kiện khách hàng phải mở thêm 1 tài khoản khác (tuy nhiên hạn mức tối đa vẫn tuân theo TopUp).

-  Tài sản bảo đảm của khoản vay trước đó đã nhận thế chấp nhưng theo chính sách nhận tài sản bảo đảm hiện hành không nhận thì vẫn cho phép nhận TSBD này vay theo TOP UP.

-  Khách hàng được phép bổ sung thêm Tài sản bảo đảm để vay theo TopUP khi giá trị Tài sản bảo đảm ban đầu không đủ đảm bảo cho khoản vay trước đó và khoản vay TopUP.

-  Một Khách hàng có thể có nhiều khoản vay thỏa mãn điều kiện của TopUP và được  phép cộng dồn hạn mức đã trả của các khoản vay với nhau để có được hạn mức cao hơn nhưng không vượt quá hạn mức tối đa được quy định theoTopUP.

Hãy liên lạc với chuyên viên quan hệ khách hàng của bạn để được tư vấn chi tiết về sản phẩm.