- Căn cứ Thông tư số 21/2013/TT - NHNN ngày 09/09/2013, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 01/2022 TT - NHNN ngày 28/01/2022 (sau đây gọi chung là Thông tư số 21) của Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam quy định về mạng lưới hoạt động của Ngân hàng thương mại;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank);
- Căn cứ Quy định số 020/2020/QĐ1 ngày 02/07/2020 của Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam quy định về quản lý tổ chức, hoạt động của Văn phòng đại diện, Đơn vị sự nghiệp, Chi nhánh, Phòng giao dịch của Techcombank;
- Theo nhu cầu của hoạt động của vùng 15.


Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam trân trọng thông báo:

 

Thay đổi tên phòng giao dịch Bà Chiểu thuộc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam Chi nhánh Tân Bình như sau:
- Tên đầy đủ phòng giao dịch hiện tại: Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Tân Bình - Phòng giao dịch Bà Chiểu
- Tên đầy đủ phòng giao dịch thay đổi: Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Tân Bình - Phòng giao dịch Nguyễn Văn Quá