Thực hiện theo chủ trương, chỉ đạo của Chính Phủ tại Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước tại Thông tư 03/2022/TT-NHNN ngày 20/5/2022 về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, Techcombank trân trọng thông báo về việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước giai đoạn 2022-2023 trong hệ thống như sau:      
 
Hạn mức chương trình: Techcombank thực hiện hỗ trợ lãi suất theo ngân sách được Ngân hàng Nhà nước phân bổ cho từng năm.      
 
Nội dung chương trình:      
 

Đối tượng khách hàng được nhận hỗ trợ lãi suất: Là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh thuộc một trong các trường hợp sau:

Có mục đích sử dụng vốn vay thuộc một trong các ngành đã được đăng ký kinh doanh quy định tại Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam (*).

Có mục đích sử dụng vốn vay để thực hiện dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư cũ thuộc danh mục dự án do Bộ Xây dựng tổng hợp, công bố.

Điều kiện được hỗ trợ lãi suất (**)

Khách hàng có đề nghị được Hỗ trợ lãi suất.

Khoản vay được hỗ trợ lãi suất là khoản vay bằng đồng Việt Nam, được ký kết thỏa thuận cho vay và giải ngân từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, sử dụng vốn đúng mục đích theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định 31/2022/NĐ-CP và chưa được hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước theo các chính sách khác.

Thời hạn và mức hỗ trợ lãi suất

Thời hạn được hỗ trợ lãi suất tính từ ngày giải ngân khoản vay đến thời điểm khách hàng trả hết nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay theo thỏa thuận giữa Techcombank và khách hàng nhưng không vượt quá ngày 31 tháng 12 năm 2023.

Mức lãi suất hỗ trợ đối với khách hàng là 2%/năm, tính trên số dư nợ vay và thời hạn cho vay hỗ trợ lãi suất thực tế nằm trong khoảng thời gian hỗ trợ lãi suất nêu trên.


(*) Bao gồm: hàng không, vận tải kho bãi (H), du lịch (N79), dịch vụ lưu trú, ăn uống (I), giáo dục và đào tạo (P), nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản (A), công nghiệp chế biến, chế tạo (C), xuất bản phần mềm (J582), Lập trình máy vi tính và hoạt động liên quan (J-62), hoạt động dịch vụ thông tin (J-63); trong đó có hoạt động xây dựng phục vụ trực tiếp cho các ngành kinh tế nói trên nhưng không bao gồm hoạt động xây dựng cho mục đích kinh doanh bất động sản quy định tại mã ngành kinh tế (L) theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg.      

(**) Khoản vay không được tiếp tục hỗ trợ lãi suất trong các trường hợp quy định sau:
  • Khoản vay có số dư nợ gốc bị quá hạn và/ hoặc số dư lãi chậm trả không được hỗ trợ lãi suất đối với nghĩa vụ trả nợ lãi tại kỳ hạn trả nợ lãi mà thời điểm trả nợ nằm trong khoảng thời gian có số dư nợ gốc bị quá hạn và/ hoặc số dư lãi chậm trả. Khoản vay chỉ được tiếp tục hỗ trợ lãi suất đối với các kỳ hạn trả nợ lãi tiếp theo sau khi khách hàng đã trả hết số dư nợ gốc bị quá hạn và/ hoặc số dư lãi chậm trả.
  • Khoản vay được gia hạn nợ không được hỗ trợ lãi suất đối với thời gian gia hạn nợ.
 
Thời gian triển khai chương trình: Từ 30/06/2022 đến 31/12/2023 hoặc đến khi hết hạn mức được Ngân hàng Nhà nước phân bổ, tùy điều kiện nào đến trước.      

Techcombank đã ban hành Văn bản hướng dẫn phù hợp với đặc thù cấp, vận hành tín dụng của Techcombank và triển khai thực hiện trong toàn hệ thống. Techcombank cam kết giải ngân kịp thời nguồn kinh phí hỗ trợ lãi suất được thông báo, theo đúng quy định tại Nghị định số 31/2022/NĐ-CP và Thông tư 03/2022/TT-NHNN; đảm bảo thực hiện hỗ trợ lãi suất công khai, minh bạch, đúng quy định, đúng đối tượng, đúng mục đích.      

Quý doanh nghiệp cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ:      
 
 1800 6556 (trong nước) hoặc +84 24 7303 6556 (quốc tế)
 hotrodoanhnghiep@techcombank.com.vn 
 Chuyên viên Quản lý Khách hàng Doanh nghiệp
  Chi nhánh & Phòng giao dịch Techcombank trên toàn quốc