- Căn cứ Thông tư số 21/2013/TT - NHNN ngày 09/09/2013, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 01/2022 TT - NHNN ngày 28/01/2022 (sau đây gọi chung là Thông tư số 21) của Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam quy định về mạng lưới hoạt động của Ngân hàng thương mại;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank);
- Căn cứ Quy định số 020/2020/QĐ1 ngày 02/07/2020 của Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam quy định về quản lý tổ chức, hoạt động của Văn phòng đại diện, Đơn vị sự nghiệp, Chi nhánh, Phòng giao dịch của Techcombank;
- Căn cứ văn bản 2900 /HCM – TTr3 ngày 17/10/2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh Hồ Chí Minh về việc chấp thuận thay đổi địa điểm phòng giao dịch Tây Sài Gòn.

 

NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM (TECHCOMBANK) 
Trân trọng thông báo thay đổi địa điểm và đổi tên như sau:

 

Thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Tây Sài Gòn trực thuộc Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – Chi nhánh Tân Bình như sau:

  • Địa điểm cũ: 51, Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Địa điểm mới: Một phần tầng 1 ngôi nhà, số 56 Út Tịch, phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

     

RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH HÀNG TẠI ĐỊA ĐIỂM MỚI!