- Căn cứ Thông tư số 21/2013/TT - NHNN ngày 09/09/2013, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 01/2022 TT - NHNN ngày 28/01/2022 (sau đây gọi chung là Thông tư số 21) của Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam quy định về mạng lưới hoạt động của Ngân hàng thương mại;
- Căn cứ văn bản chấp thuận số 2560/HAN-TTGS2 ngày 07/9/2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội về việc chấp thuận thay đổi chi nhánh quản lý Phòng giao dịch Trung Hòa của Techcombank. 
- Căn cứ Quyết định số 0652/2023/QĐ-HĐQT ngày 14/9/2023 của Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam về việc thay đổi chi nhánh quản lý Phòng giao dịch Trung Hòa của Techcombank;

 

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam trân trọng thông báo:

Thay đổi chi nhánh quản lý Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam - Phòng giao dịch Trung Hòa như sau:

TT

Tên Phòng giao dịch trực thuộc Chi nhánh quản lý hiện tại

Tên Phòng giao dịch trực thuộc Chi nhánh quản lý thay đổi

Địa chỉ

1 Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành - Phòng giao dịch Trung Hòa Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Đông Đô - Phòng giao dịch Trung Hòa Cánh 3 Tầng 1 Tòa nhà  Trung Yên Plaza, Lô đất O17, khu đô thị Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội