Để mở tài khoản trực tuyến, Quý doanh nghiệp vui lòng tham khảo thủ tục mở tài khoản doanh nghiêp tại Techcombank với danh sách hồ sơ mở tài khoản doanh nghiệp đơn giản dưới đây.

 

DÀNH CHO DOANH NGHIỆP SIÊU NHỎ

 

 

Hồ sơ mở tài khoản doanh nghiệp tại Techcombank bao gồm:

1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

2. CCCD/CMND của người đại diện pháp luật

3. CCCD/CMND của chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng (*)  

(*) Chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng là: Cá nhân nắm giữ trực tiếp, gián tiếp từ 25% trở lên vốn điều lệ hoặc Cá nhân khác thực tế chi phối, kiểm soát doanh nghiệp

(**) Trong trường hợp khách hàng là công ty cổ phần, cần bổ sung thêm danh sách cổ đông/số cổ đông

 

 

 

DÀNH CHO CÁC DOANH NGHIỆP CÒN LẠI

 

 

Hồ sơ mở tài khoản doanh nghiệp tại Techcombank bao gồm:

1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

2. CCCD/CMND Người đại diện hợp pháp chủ tài khoản & Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán

3. CCCD/CMND của chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng (*)

4. Biên bản/Nghị quyết/Quyết định bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán hoặc hợp đồng thuê dịch vụ Kế toán    

(*) Chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng là: Cá nhân nắm giữ trực tiếp, gián tiếp từ 25% trở lên vốn điều lệ hoặc Cá nhân khác thực tế chi phối, kiểm soát doanh nghiệp                         
(*) Hồ sơ khác tùy từng trường hợp cụ thể (Đăng ký mẫu dấu, văn bản ủy quyền, văn bản chỉ định, giấy giới thiệu, ….)