Lợi ích vượt trội: 

Hạn mức hấp dẫn: Hạn mức tín dụng không tài sản bảo đảm tới 10 tỷ đồng, trong đó hạn mức cho vay/ LC không có tài sản đảm bảo tối đa 5 tỷ đồng.    
Thủ tục nhanh gọn: Rút vốn ngay sau 5 ngày. Tái cấp dựa theo quy tắc định sẵn và được thực hiện hàng năm.   
Hồ sơ đơn giản: Không có điều kiện tín dụng theo từng giao dịch, hồ sơ hạch toán đơn giản.   
Hình thức đa dạng: thấu chi, vay ngắn hạn/trung dài hạn, bảo lãnh, LC, chiết khấu, bao thanh toán… 
 

Sản phẩm đa dạng: 

 (*) Cho vay USD không áp dụng cho phân khúc MSME và sản phẩm Thấu chi. 

 

Điều kiện cấp tín dụng: 

Đối tượng áp dụng: khách hàng doanh nghiệp hiện hữu của Techcombank.  
Thời gian thành lập doanh nghiệp tối thiểu 24 tháng.  
Có lợi nhuận trong năm gần nhất.  
Có lợi nhuận trong năm gần nhất, hoặc lợi nhuận lũy kế > 0, hoặc vốn lưu động ròng > 0.
Tuổi của thành viên góp vốn/cổ đông góp vốn lớn nhất của doanh nghiệp không quá 60 tuổi.  
Đối với mức trung dài hạn: mục đích sử dụng vốn phải hợp pháp/phương án sử dụng vốn khả thi.  
Các điều kiện khác theo quy định của Techcombank trong từng thời kỳ.

 

Để được tư vấn và hỗ trợ hướng dẫn chi tiết, vui lòng liên hệ:  

 1800 6556 (trong nước) hoặc +84 24 7303 6556 (quốc tế)
 hotrodoanhnghiep@techcombank.com.vn 
 Chuyên viên Quản lý Khách hàng Doanh nghiệp
   Chi nhánh & Phòng giao dịch Techcombank trên toàn quốc