Techcombank | Báo cáo thường niên 2021

VI | EN

Năm giá trị này là:

1

Khách hàng là trọng tâm

2

Hợp tác vì mục tiêu chung

3

Đổi mới và sáng tạo

4

Phát triển bản thân

5

Làm việc hiệu quả

Văn hóa
doanh nghiệp

 • Hỗ trợ phát triển bền vững

 • Tạo lợi thế
  cạnh tranh

 • Xây dựng nền tảng
  cho việc thực thi
  chiến lược

 • Tạo bản sắc riêng
  cho tổ chức

 • Xây dựng nền tảng văn hoá, đóng góp trực tiếp vào hiệu quả kinh doanh

 • Thu hút và
  giữ chân nhân tài

Văn hóa doanh nghiệp mạnh mẽ được hỗ trợ bởi chỉ số gắn kết nhân viên cao - Khảo sát mức độ gắn kết nhân viên năm 2021

Top

6%

Công ty có chỉ số cao nhất về Hiệu quả Nhân viên
Top

12%

Công ty có chỉ số cao nhất về Mức độ Gắn kết và Thúc đẩy

ở Đông Nam Á

Tiếp tục đưa giá trị cốt lõi vào mọi hoạt động chính của ngân hàng - Chương trình Hành trình Văn hóa

Hơn

400

Kaizen

12.300

buổi huấn luyện

72.800

nhận xét và phản hồi của khách hàng

466

buổi đối thoại trực tiếp do các Trưởng bộ phận thực hiện

Văn hóa Doanh nghiệp là một trụ cột quan trọng trong Định vị Giá trị Nhân viên mới của Techcombank

Theo chiến lược mới của chúng tôi, trong năm 2021, Techcombank đã tập trung vào việc xây dựng Định vị Giá trị Nhân viên (EVP) mới với mục tiêu:

 • Thu hút những nhân tài phù hợp nhất, là những cá nhân chia sẻ ADN và giá trị của Techcombank
 • Phát triển và giữ chân những nhân tài có thành tích cao để hoàn thiện tầm nhìn của Techcombank.
 • Thu hút nhân tài bằng cách khen thưởng các cam kết và đóng góp của mỗi cá nhân cho các giá trị đặc biệt mang lại.

Bộ Định vị Giá trị Nhân viên mới được thiết kế xoay quanh bốn trụ cột chính là Văn hóa & Môi trường làm việc, Hiệu suất công việc, Ghi nhận và Tưởng thưởng, Đào tạo và Phát triển.