Techcombank | Báo cáo thường niên 2021

VI | EN
Techcombank đã thu hút thêm khoảng hơn

1,2 Triệu

Khách hàng mới
Tổng số khách hàng hơn

9,6 Triệu

Lợi nhuận trước thuế

23.238 Tỷ đồng

Techcombank sẽ luôn sẵn sàng cho những thách thức mới, vượt trội hơn mỗi ngày để thực thi sứ mệnh dẫn dắt hành trình số hóa của ngành tài chính, cung cấp những giải pháp chuyên biệt và trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng, tạo động lực cho mỗi cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức phát triển bền vững và bứt phá thành công.”

Chủ tịch HĐQT

Ông Hồ Hùng Anh

Về chúng tôi

Techcombank mang sứ mệnh dẫn dắt hành trình số hóa của ngành tài chính, tạo động lực cho mỗi cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức phát triển bền vững và bứt phá thành công.

Báo cáo toàn cảnh ngân hàng

Các xáo trộn từ đại dịch đã làm gián đoạn giao dịch trực tiếp của khách hàng tại các chi nhánh và làm chậm tốc độ tăng trưởng thu nhập dịch vụ ngân hàng. Tuy nhiên, nhờ việc đã và đang không ngừng đầu tư vào số hóa hoạt động kinh doanh, Techcombank đã không chỉ duy trì được chất lượng dịch vụ mà còn gia tăng số lượng giao dịch cũng như tung ra các sản phẩm dịch vụ mới. Điều này đã góp phần giúp thu nhập từ hoạt động dịch vụ tăng ấn tượng 42,4% so với cùng kỳ năm trước,

Thu từ hoạt động dịch vụ theo sản phẩm
Tỷ đồng
33%
88%
29%
41%
37%
Thu từ dịch vụ bảo hiểm

88,4 % N/N

  • Dịch vụ ngân hàng đầu tư
  • Bảo hiểm
  • Thẻ
  • Ngân hàng giao dịch
  • Ngoại tệ
  • Khác

Mạng lưới hoạt động và các công ty con

2021 là năm khởi đầu cho giai đoạn 5 năm chiến lược mới 2021-2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương với mục tiêu trở thành “nhạc trưởng” của dòng chảy vốn tại Việt Nam