Techcombank | Báo cáo thường niên 2021

VI | EN

Báo cáo toàn cảnh ngân hàng

Techcombank - ngân hàng tư nhân đầu tiên của Việt Nam ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất

1 TỶ USD

Tổng thu nhập hoạt động (TOI)

35,4 % N/N

37,1 nghìn tỷ đồng

nhờ tăng trưởng ổn định và đa dạng hóa doanh thu
Lợi nhuận trước thuế (PBT)

47,1 % N/N

~ 1 tỷ USD

23,2 nghìn tỷ đồng
Tỷ lệ CASA

50,5 %

lập kỷ lục mới, đứng đầu thị trường tại Việt Nam
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE)

21,7 %

Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA)

3,7 %

tỷ suất sinh lời hàng đầu
Tỷ lệ nợ xấu (NPL)

0,7 %

Tỷ lệ an toàn vốn (CAR)

15,0 %

chất lượng tài sản được kiểm soát chặt chẽ và bộ đệm an toàn vốn vượt trội

Khối Ngân hàng Bán lẻ (RBG)

Tổng tài sản hợp nhất

29,4% N/N

đạt 568.729 tỷ đồng

Bảng cân đối kế toán lành mạnh bất chấp khó khăn do đại dịch COVID-19

Tiền gửi và phát hành giấy tờ có giá

14,1% N/N

đạt 348.433 tỷ đồng

Tổng vốn chủ sở hữu

24,7% N/N

đạt 93.041 tỷ đồng

Tổng tiền gửi của khách hàng cuối năm 2021 đạt 46,5 nghìn tỷ đồng (tăng trưởng 8,9% so với cuối năm 2020). Số dư tiền gửi không kỳ hạn trung bình tăng 67,8% so với năm 2020. Tỷ lệ CASA giữ vững ở mức cao là 55,3%.

Thu nhập hoạt động của Khối WB tăng mạnh, đạt 10,3 nghìn tỷ đồng (tăng 72,5% so với cùng kỳ năm ngoái) – cụ thể, thu nhập lãi thuần đạt 9,1 nghìn tỷ đồng, tăng 77,2% so với năm 2020, và thu nhập thuần từ phí đạt 1,2 nghìn tỷ đồng, tăng 44,1% so với năm 2020 nhờ sự gia tăng thu nhập từ phí tài trợ thương mại (thư tín dụng, bảo lãnh,…) và dịch vụ thanh toán.

Tổng dư nợ tín dụng của khách hàng, bao gồm vay nợ và trái phiếu, đạt 184,3 nghìn tỷ đồng cuối năm 2021, tăng 14,3% so với năm 2020. Dư nợ tín dụng trung bình năm 2021 tăng 34,3% so với năm 2020, đạt mức 178,6 nghìn tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu của WB giữ vững ở mức 0,02%. 86,7% số khách hàng được cơ cấu lại nợ do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đã được phục hồi trong năm nay,

Khối Ngân hàng Giao dịch Toàn cầu (GTS)

Số dư tiền gửi không kỳ hạn (CASA)

112%

cao hơn 1,5 lần so với năm 2020
Giá trị giao dịch ngoại hối (FX)

39,7%

với giao dịch qua các nền tảng số tăng 1,8 lần so với năm 2020
Khối lượng giao dịch chuyển tiền trong nước

34,3%

chủ yếu đến từ các kênh giao dịch số
Tổng giá trị hợp đồng bảo lãnh (LG)

46,7% N/N

Giá trị phát hành Thư Tín dụng (LC) tăng 55,7%.