Techcombank | Báo cáo thường niên 2021

VI | EN

Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu (tại ngày 31/12/2021)

Cổ phần

Tổng số cổ phần đang lưu hành của Techcombank tại ngày 31 tháng 12 năm 2021 là 3.510.914.798 cổ phần (tương đương với vốn điều lệ 35.109.147.980.000 đồng), trong đó:

Tổng số cổ phần đang lưu hành

3.510.914.798

Số cổ phiếu quỹ

0

Số cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng

632.295.026

Số cổ phần chuyển nhượng tự do

2.878.619.772

3.510.914.798

Tổng số cổ phần đang lưu hành

Cổ đông lớn và các cổ đông còn lại

14.9%

Cổ đông lớn

85.1%

Các cổ đông còn lại

Cổ đông tổ chức và Cổ đông cá nhân

46.7%

Cổ đông tổ chức

53.3%

Cổ đông cá nhân

Cổ đông trong nước và Cổ đông nước ngoài

77.5%

Cổ đông trong nước

22.5%

Cổ đông nước ngoài